TNN online เชิญชวนสื่อมวลชนร่วมส่งผลงานข่าวออนไลน์เพื่อชิงรางวั?“ข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งป?2564?

TNN ONLINE

กิจกรร?amp;ข่าวประชาสัมพันธ?/a>

เชิญชวนสื่อมวลชนร่วมส่งผลงานข่าวออนไลน์เพื่อชิงรางวั?“ข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งป?2564?

เชิญชวนสื่อมวลชนร่วมส่งผลงานข่าวออนไลน์เพื่อชิงรางวั?“ข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งป?2564?

ขอเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมส่งผลงานข่าวออนไลน์เพื่อชิงรางวั?“รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งป?2564?(Digital News Excellence Awards 2021) ครั้งที่ 7

เชิญชวนสื่อมวลชนร่วมส่งผลงานข่าวออนไลน์เพื่อชิงรางวั?“ข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งป?2564?สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน?ขอเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมส่งผลงานข่าวออนไลน์เพื่อชิงรางวั?“รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งป?2564?(Digital News Excellence Awards 2021) นับเป็นปีที่ 7 ของการจัดการประกวดรางวัล เพื่อสนับสนุนการผลิตข่า?การพัฒนาทักษ?การสื่อสารข่าวเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด ในรูปแบบดิจิทัลที่มีคุณภาพ เป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์สังคม และตอบโจทย์การสื่อสารผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่มีความหลากหลายในยุคปัจจุบั?และด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนตามระบอบประชาธิปไต?เพื่อสร้างมาตรฐานด้านงานข่าวดิจิทัลให้กับประเทศ


วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการรายงานและการนำเสนอข่าวผ่านสื่อดิจิทัล ที่มีคุณค่าในด้านวารสารศาสตร?จริยธรรมและการสร้างสรรค์พัฒนาสังคม

2. เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ผลิตข่าวผ่านสื่อดิจิทัลที่มีคุณค่?และสร้างสรรค?และจริยธรรมวิชาชีพ

3. เพื่อสร้างเสริมกำลังใจและความภูมิใจในวิชาชีพนักข่าวดิจิทัลการนำเสนอข่าวผ่านสื่อดิจิทัล

4. เพื่อยกระดับคุณภาพของข่าวที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อมวลชนออนไลน?/span>


สำหรับปีนี้จัดให้มีการประกวดข่าว แบ่งเป็?6 ประเภท

1. ข่าวหรือสารคดีออนไลน์เชิงข่าวเชิงสืบสวนยอดเยี่ย?(Investigative News & News Feature)

2. ข่าวออนไลน์จากประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ย?(News Development from Social Media Agenda) (ที่เป็นการพัฒนาข่าวจากวาระข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน?

3. ข่าวออนไลน์ส่งเสริมสังคมยอดเยี่ย?(Social Development News) (ครอบคลุมข่าวด้านสิ่งแวดล้อ?สาธารณสุ?สตรี ฯล?

4. ข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบคลิปวีดีโอยอดเยี่ย?(Video Clip News)

5. ข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกยอดเยี่ย?(Infographic News)

6. ภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ย?(Photojournalist)


โดยรางวัลสำหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแบ่งออกเป็?2 ประเภทดังนี้

1. รางวัลชนะเลิ?/strong> (จํานวน 1 รางวัลสําหรับแต่ละประเภทข่าว)

โล่เกียรติยศ และเงินรางวั?รางวัลละ 30,000 บา?/span>

2. รางวัลชมเชย (จํานวน 2 รางวัลสําหรับแต่ละประเภทข่าว)

โล่เกียรติยศ และเงินรางวั?รางวัลละ 10,000 บา?/span>


ผู้ที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงานข่าวออนไลน์เพื่อชิงรางวัลต้องประกอบด้วยคุณสมบัติและเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวดมีรายละเอียดดังนี้

1. ข่าวดิจิทัลที่ส่งเข้าประกว?ต้องเป็นผลงานที่ผลิตเองในกองบรรณาธิการข่าวออนไลน์หรือโดยนักข่าวในองค์กรสื่อที่ได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชน และผลงานนั้นต้องไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่คัดลอกมาจากสื่ออื่น ?/span>

2. เป็นข่าวดิจิทัลที?เผยแพร่ครั้งแรกในสื่อดิจิทั?(Digital First) ที่ไม่จำกัดรูปแบบของเนื้อหา (ข้อความข่า?ภา?อินโฟกราฟิ?วิดีโอ) ขององค์กรสื่อนั้?ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยาย?2563 ถึ?30 กันยาย?2564

3. เขียนเอกสารประกอบการทำข่าว โดยอธิบายถึงวัตถุประสงค์การเสนอข่า?วิธีการได้มาซึ่งข่าว ขั้นตอ?การผลิ?และระยะเวลาที่ผลิตจนถึงวันที่เผยแพร่ พร้อมรายงานผลจากการเผยแพร่ เช่?ความคิดเห็นจากผู้อ่า?ผลกระทบของข่าวที่มีต่อสังค?จำนวนผู้เข้าช?หรือรายละเอียดอื่น ?ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมกา?โดยให้มีความยาวไม่เกิ?2 หน้ากระดาษ A4 ทั้งนี?หากสำนักข่าวที่ต้องการส่งข่าวภาคภาษาอังกฤษเข้าพิจารณา สำนักข่าวนั้นจะต้องแนบเอกสารแปลเนื้อหาข่าวเป็นภาษาไทยเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องได้รับการรับรองโดยบรรณาธิการของสื่อต้นสังกัดว่าเป็นผลงานของผู้ส่งประกว?จึงจะถือว่าเป็นผลงานที่สมบูรณ์

5. แต่ละองค์กรสื่อสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทุกประเภทรางวัล โดยไม่เกิ?3 ข่าวต่อประเภท

6. ประเภทข่าวออนไลน์ในรูปแบบคลิปวีดีโอยอดเยี่ย?(Video Clip News) ความยาวไม่เกิ?5 นาที

7. ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มของสมาคมฯ พร้อมส่งผลงานข่าวดิจิทัลในรูปแบบไฟล์ดิจิทั?(.jpg, .png หรือ .gif) พร้อ?URL หรือลิงก์หน้าข่าวที่ส่งเข้าประกว? ลิงก์ผลงานข่าวในรูปแบบวีดีโอ, เอกสารประกอบการทำข่าว (ตามข้อ 3.) และเอกสารรับรองจากบรรณาธิการ (ตามข้อ 4.) มาที?สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน?อีเมล? [email protected] ตั้งแต่บัดนี?จนถึ?strong>วันที่ 31 ตุลาคม 2564


เกณฑ์การตัดสินของกรรมกา?/strong>

1. ข่าวที่มีคุณประโยชน์ต่อผู้บริโภคข่าวสา?จรรโลงสังค?/span>

2. ข่าวมีคุณภาพได้มาตรฐานทางวารสารศาสตร?/span>

3. ข่าวที่ไม่ขัดต่อจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลช?หรือหลักกฎหมาย

4. ข่าวที่นำเสนอข่าวมีความครบถ้วนสมบูรณ?/span>

5. ข่าวที่เลือกการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม ทำให้เกิดความเข้าใจชัดเจน ในรูปแบบของดิจิทัลแพลตฟอร์?/span>


ทั้งนี?คำตัดสินของคณะกรรมการที่สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน?แต่งตั้งขึ้นให้ถือเป็นที่ยุติและคณะกรรมการอาจมีมติจะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด ในกรณีที่คณะกรรมการฯ เห็นว่าไม่มีผลงานใดที่เหมาะสมจะได้รับรางวัลนั้น


สำหรับสื่อมวลชนที่สนใจสามารถส่งผลงานข่าวออนไลน์เพื่อชิงรางวัลได้แล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอาทิตย์ที?31 ตุลาคม 2564 และจะประกาศผลการตัดสิน และมอบรางวัลในวันอาทิตย์ที?28 พฤศจิกาย?2564

สามารถ ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการประกวดได้ที? แล?/strong> สอบถามเพิ่มเติมโทร. 08-1700-2601

{ufabet}| {ufa356}| {ufa}| {ufabet168}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun88}| {xo slot}| {joker123}| {365 bet}| {sa casino}| {sagame66}| {w88}| {m88}| {happyluke}| {fifa55}| {rb88}| {bet365}| {365bet}| {1xbet}| {empire777}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1688}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa357}| {ufa}| {ufabet169}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun89}| {xo slot}| {joker124}| {366 bet}| {sa casino}| {sagame67}| {w89}| {m89}| {happyluke}| {fifa56}| {rb89}| {bet366}| {365bet}| {1xbet}| {empire778}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1689}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa358}| {ufa}| {ufabet170}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun90}| {xo slot}| {joker125}| {367 bet}| {sa casino}| {sagame68}| {w90}| {m90}| {happyluke}| {fifa57}| {rb90}| {bet367}| {365bet}| {1xbet}| {empire779}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1690}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa359}| {ufa}| {ufabet171}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun91}| {xo slot}| {joker126}| {368 bet}| {sa casino}| {sagame69}| {w91}| {m91}| {happyluke}| {fifa58}| {rb91}| {bet368}| {365bet}| {1xbet}| {empire780}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1691}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa360}| {ufa}| {ufabet172}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun92}| {xo slot}| {joker127}| {369 bet}| {sa casino}| {sagame70}| {w92}| {m92}| {happyluke}| {fifa59}| {rb92}| {bet369}| {365bet}| {1xbet}| {empire781}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1692}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa361}| {ufa}| {ufabet173}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun93}| {xo slot}| {joker128}| {370 bet}| {sa casino}| {sagame71}| {w93}| {m93}| {happyluke}| {fifa60}| {rb93}| {bet370}| {365bet}| {1xbet}| {empire782}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1693}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa362}| {ufa}| {ufabet174}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun94}| {xo slot}| {joker129}| {371 bet}| {sa casino}| {sagame72}| {w94}| {m94}| {happyluke}| {fifa61}| {rb94}| {bet371}| {365bet}| {1xbet}| {empire783}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1694}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa363}| {ufa}| {ufabet175}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun95}| {xo slot}| {joker130}| {372 bet}| {sa casino}| {sagame73}| {w95}| {m95}| {happyluke}| {fifa62}| {rb95}| {bet372}| {365bet}| {1xbet}| {empire784}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1695}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa364}| {ufa}| {ufabet176}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun96}| {xo slot}| {joker131}| {373 bet}| {sa casino}| {sagame74}| {w96}| {m96}| {happyluke}| {fifa63}| {rb96}| {bet373}| {365bet}| {1xbet}| {empire785}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1696}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa365}| {ufa}| {ufabet177}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun97}| {xo slot}| {joker132}| {374 bet}| {sa casino}| {sagame75}| {w97}| {m97}| {happyluke}| {fifa64}| {rb97}| {bet374}| {365bet}| {1xbet}| {empire786}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1697}| {joker game}| {lucabetasia}|
{ufabet}| {ufa356}| {ufa}| {ufabet168}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun88}| {xo slot}| {joker123}| {365 bet}| {sa casino}| {sagame66}| {w88}| {m88}| {happyluke}| {fifa55}| {rb88}| {bet365}| {365bet}| {1xbet}| {empire777}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1688}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa357}| {ufa}| {ufabet169}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun89}| {xo slot}| {joker124}| {366 bet}| {sa casino}| {sagame67}| {w89}| {m89}| {happyluke}| {fifa56}| {rb89}| {bet366}| {365bet}| {1xbet}| {empire778}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1689}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa358}| {ufa}| {ufabet170}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun90}| {xo slot}| {joker125}| {367 bet}| {sa casino}| {sagame68}| {w90}| {m90}| {happyluke}| {fifa57}| {rb90}| {bet367}| {365bet}| {1xbet}| {empire779}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1690}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa359}| {ufa}| {ufabet171}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun91}| {xo slot}| {joker126}| {368 bet}| {sa casino}| {sagame69}| {w91}| {m91}| {happyluke}| {fifa58}| {rb91}| {bet368}| {365bet}| {1xbet}| {empire780}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1691}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa360}| {ufa}| {ufabet172}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun92}| {xo slot}| {joker127}| {369 bet}| {sa casino}| {sagame70}| {w92}| {m92}| {happyluke}| {fifa59}| {rb92}| {bet369}| {365bet}| {1xbet}| {empire781}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1692}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa361}| {ufa}| {ufabet173}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun93}| {xo slot}| {joker128}| {370 bet}| {sa casino}| {sagame71}| {w93}| {m93}| {happyluke}| {fifa60}| {rb93}| {bet370}| {365bet}| {1xbet}| {empire782}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1693}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa362}| {ufa}| {ufabet174}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun94}| {xo slot}| {joker129}| {371 bet}| {sa casino}| {sagame72}| {w94}| {m94}| {happyluke}| {fifa61}| {rb94}| {bet371}| {365bet}| {1xbet}| {empire783}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1694}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa363}| {ufa}| {ufabet175}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun95}| {xo slot}| {joker130}| {372 bet}| {sa casino}| {sagame73}| {w95}| {m95}| {happyluke}| {fifa62}| {rb95}| {bet372}| {365bet}| {1xbet}| {empire784}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1695}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa364}| {ufa}| {ufabet176}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun96}| {xo slot}| {joker131}| {373 bet}| {sa casino}| {sagame74}| {w96}| {m96}| {happyluke}| {fifa63}| {rb96}| {bet373}| {365bet}| {1xbet}| {empire785}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1696}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa365}| {ufa}| {ufabet177}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun97}| {xo slot}| {joker132}| {374 bet}| {sa casino}| {sagame75}| {w97}| {m97}| {happyluke}| {fifa64}| {rb97}| {bet374}| {365bet}| {1xbet}| {empire786}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1697}|
{joker game}| {lucabetasia}|