TNN online ไออาร์พีซีคว้าดีเด่นต้นแบบด้านสิทธิมนุษยช?3 ปีซ้อน

TNN ONLINE

กิจกรร?amp;ข่าวประชาสัมพันธ?/a>

ไออาร์พีซีคว้าดีเด่นต้นแบบด้านสิทธิมนุษยช?3 ปีซ้อน

ไออาร์พีซีคว้าดีเด่นต้นแบบด้านสิทธิมนุษยช?3 ปีซ้อน

IRPC คว้ารางวัลดีเด่?“องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน?ต่อเนื่อ?3 ปีซ้อนป็นองค์กรแรกในประเทศไท?

นายชวลิต ทิพพาวนิ?ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ?บริษัท ไออาร์พีซี จำกั?(มหาช? หรือ IRPC รั?“รางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน?ประจำป?2564 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรร?ในประเภท องค์กรภาคธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นในเรื่องการคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และการเป็นแบบอย่างที่ดีในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชน รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ถือเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้กรรมการ ผู้บริหา?และพนักงาน มุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใ?ยกระดับองค์กรไปสู่การเป็?ที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และก้าวไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริ?/span>

ภารกิจขององค์ก?/span>

ไออาร์พีซีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิ โตรเคม?“ครบวงจรแห่งแรก”ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีโรงงานตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีจังหวัดระยอ?พร้อมสาธารณูปโภคที่สนับสนุ?/span>การดำเนินธุรกจ?ท้ังปิโตรเลยีม ปิโตรเคมีท่าเรือนลึ?คลังน้ำมัน และโรงไฟฟ้าPOLIMAXX หรือ ตราสัญลักษณ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของไออาร์พีซี เพื่อการบริหารจัดการให้เป็นแบรนด์เดียว ง่ายต่อการจดจำ และสร้างความแข็งแกร่งทางการตลา?POLIMAXX เกิดจากแนวคิดในการบริหารตลาดแบบ Customer Centric ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้านวัตกรรมที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้?เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างลงตัว

2.การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

ไออาร์พีซีนำหลักการด้านสิทธิมนุษยช?เข้ามาบูรณาการให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการกระบวนการตัดสินใจกระบวนการทำงาน ปรับให้มีความเข้าใจง่ายและปฏิบัติได้อย่างแท้จริง โดยยึดมั่นบนหลักการพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชนสาก?ทั้งการคุ้มครอ?เคารพ และเยียวยา เพื่อสร้างความมั่?ใจว่?/span>สิทธิมนุษยชน ได้ถูกปลูกฝังอยู่ในวัฒนธรรมขององค์กร และการดำเนินธุรกิจของกลุ่มไออาร์พีซีตลอดห่วงโซ่อุปทาน จะเป็นไปด้วยความระมัดระวั?รอบคอบ ไม่กระทำการใ??ที่ก่อให้เกิดการละเมิดหรือสร้างผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม พร้อมสนับสนุนการสื่อสารการสร้างความตระหนัก และการสร้างเครือข่ายภาคี ด้านสิทธิมนุษยชน

3. ความสำคัญของประเด็นสิทธิมนุษยชนที่นำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรไออาร์พีซีได้กำหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยช?เพื่อการทวนสอบสถานะความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้า?โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์COVID-19 ส่งผลให้ไออาร์พีซีมีการประเมินความเสี่ยงอย่างใกล้ชิ?และมีความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบันควบคู่ไปกับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่ว?ภายใต้การบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีและเหมาะสม ไออาร์พีซี พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานและขยายผลให้สอดรับกับแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยช?(NAP) แผนและนโยบายระดับชาติอื่?หรือ SDGs ตามความคาดหวงัของภาครั?และมุ่งมั่นสร้างองคค์วามรู้เพื่อต่อยอดธุรกิจกักสิทธิมนุษชน สร้างเครือข่ายความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน สอดรับกับคำกล่าของCEO ในงานเปิดตัววิสัยทัศน์ใหม่ว่?"การเดินทางครั้งใหม่ของไออาร์ พีซีได้เริ่มขึ้นแล้ว ตั้งแต่นี้ต่อไปไม่ว่?เราจะทำอะไร เราจะตั้งปณิธานไว้เสมอว่า สิ่งที่เราทำจะต้องสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้ แก่ชีวิตและสิ่งแวดล้อม"


ที่ม?: บริษัท ไออาร์พีซี จำกั?(มหาช?

ภาพประกอ?: พีอาร์ ไออาร์พีซี

{ufabet}| {ufa356}| {ufa}| {ufabet168}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun88}| {xo slot}| {joker123}| {365 bet}| {sa casino}| {sagame66}| {w88}| {m88}| {happyluke}| {fifa55}| {rb88}| {bet365}| {365bet}| {1xbet}| {empire777}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1688}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa357}| {ufa}| {ufabet169}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun89}| {xo slot}| {joker124}| {366 bet}| {sa casino}| {sagame67}| {w89}| {m89}| {happyluke}| {fifa56}| {rb89}| {bet366}| {365bet}| {1xbet}| {empire778}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1689}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa358}| {ufa}| {ufabet170}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun90}| {xo slot}| {joker125}| {367 bet}| {sa casino}| {sagame68}| {w90}| {m90}| {happyluke}| {fifa57}| {rb90}| {bet367}| {365bet}| {1xbet}| {empire779}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1690}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa359}| {ufa}| {ufabet171}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun91}| {xo slot}| {joker126}| {368 bet}| {sa casino}| {sagame69}| {w91}| {m91}| {happyluke}| {fifa58}| {rb91}| {bet368}| {365bet}| {1xbet}| {empire780}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1691}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa360}| {ufa}| {ufabet172}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun92}| {xo slot}| {joker127}| {369 bet}| {sa casino}| {sagame70}| {w92}| {m92}| {happyluke}| {fifa59}| {rb92}| {bet369}| {365bet}| {1xbet}| {empire781}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1692}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa361}| {ufa}| {ufabet173}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun93}| {xo slot}| {joker128}| {370 bet}| {sa casino}| {sagame71}| {w93}| {m93}| {happyluke}| {fifa60}| {rb93}| {bet370}| {365bet}| {1xbet}| {empire782}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1693}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa362}| {ufa}| {ufabet174}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun94}| {xo slot}| {joker129}| {371 bet}| {sa casino}| {sagame72}| {w94}| {m94}| {happyluke}| {fifa61}| {rb94}| {bet371}| {365bet}| {1xbet}| {empire783}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1694}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa363}| {ufa}| {ufabet175}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun95}| {xo slot}| {joker130}| {372 bet}| {sa casino}| {sagame73}| {w95}| {m95}| {happyluke}| {fifa62}| {rb95}| {bet372}| {365bet}| {1xbet}| {empire784}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1695}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa364}| {ufa}| {ufabet176}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun96}| {xo slot}| {joker131}| {373 bet}| {sa casino}| {sagame74}| {w96}| {m96}| {happyluke}| {fifa63}| {rb96}| {bet373}| {365bet}| {1xbet}| {empire785}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1696}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa365}| {ufa}| {ufabet177}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun97}| {xo slot}| {joker132}| {374 bet}| {sa casino}| {sagame75}| {w97}| {m97}| {happyluke}| {fifa64}| {rb97}| {bet374}| {365bet}| {1xbet}| {empire786}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1697}| {joker game}| {lucabetasia}|
{ufabet}| {ufa356}| {ufa}| {ufabet168}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun88}| {xo slot}| {joker123}| {365 bet}| {sa casino}| {sagame66}| {w88}| {m88}| {happyluke}| {fifa55}| {rb88}| {bet365}| {365bet}| {1xbet}| {empire777}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1688}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa357}| {ufa}| {ufabet169}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun89}| {xo slot}| {joker124}| {366 bet}| {sa casino}| {sagame67}| {w89}| {m89}| {happyluke}| {fifa56}| {rb89}| {bet366}| {365bet}| {1xbet}| {empire778}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1689}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa358}| {ufa}| {ufabet170}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun90}| {xo slot}| {joker125}| {367 bet}| {sa casino}| {sagame68}| {w90}| {m90}| {happyluke}| {fifa57}| {rb90}| {bet367}| {365bet}| {1xbet}| {empire779}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1690}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa359}| {ufa}| {ufabet171}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun91}| {xo slot}| {joker126}| {368 bet}| {sa casino}| {sagame69}| {w91}| {m91}| {happyluke}| {fifa58}| {rb91}| {bet368}| {365bet}| {1xbet}| {empire780}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1691}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa360}| {ufa}| {ufabet172}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun92}| {xo slot}| {joker127}| {369 bet}| {sa casino}| {sagame70}| {w92}| {m92}| {happyluke}| {fifa59}| {rb92}| {bet369}| {365bet}| {1xbet}| {empire781}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1692}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa361}| {ufa}| {ufabet173}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun93}| {xo slot}| {joker128}| {370 bet}| {sa casino}| {sagame71}| {w93}| {m93}| {happyluke}| {fifa60}| {rb93}| {bet370}| {365bet}| {1xbet}| {empire782}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1693}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa362}| {ufa}| {ufabet174}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun94}| {xo slot}| {joker129}| {371 bet}| {sa casino}| {sagame72}| {w94}| {m94}| {happyluke}| {fifa61}| {rb94}| {bet371}| {365bet}| {1xbet}| {empire783}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1694}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa363}| {ufa}| {ufabet175}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun95}| {xo slot}| {joker130}| {372 bet}| {sa casino}| {sagame73}| {w95}| {m95}| {happyluke}| {fifa62}| {rb95}| {bet372}| {365bet}| {1xbet}| {empire784}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1695}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa364}| {ufa}| {ufabet176}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun96}| {xo slot}| {joker131}| {373 bet}| {sa casino}| {sagame74}| {w96}| {m96}| {happyluke}| {fifa63}| {rb96}| {bet373}| {365bet}| {1xbet}| {empire785}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1696}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa365}| {ufa}| {ufabet177}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun97}| {xo slot}| {joker132}| {374 bet}| {sa casino}| {sagame75}| {w97}| {m97}| {happyluke}| {fifa64}| {rb97}| {bet374}| {365bet}| {1xbet}| {empire786}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1697}|
{joker game}| {lucabetasia}|